Документи

Етичен кодекс

Правила за организацията на дейността в условия на КОВИД-19

Мерки за повишаване на качеството на образованието

Декларация – преференция такси

Уведомление домашен отпуск за I и II гр.

Уведомление домашен отпуск за III и IV гр.

ГКП-2020-2021 г.

Уведомление отпуск 1-2 гр. епидемичнa обстановка

Уведомление домашен отпуск ПГ

Програма предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца от уязвими групи

Програма интеркултурно образование

Програма здравно образование

Програма за превенция на ранно напускане

Програма екологично образование

Програма гражданско образование

Правилник за цялостната дейност 2020- 2021г.

Годишен план за учебната 2019-2020г.

Правила за прилагане на етичен кодекс

Правилник за вътрешния трудов ред

Правилник за пропусквателния режим

Правила за достъп до информация

Правила квалификация уч. 2020-2021г.

Правила за превенция на тормоз и насилие

Доклад стратегически план 1

Стратегия 2020-2024 г

План за квалификационна дейност-2020-2021 г.

Програмна система

План по БДП 2020/2021

План за действие и финансово осигуряване на Стратегията 2020-2024 г.

Правила за организиране, провеждане и отчитане на вътрешно-инст

Правила за организиране, провеждане и отчитане на продължаващата квалификация

ПРАВИЛНИК ЗА СЪЗДАВАНЕТО, УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА