Записване по електронен път

boy_scart_bord_image
icon-baby-girl-diving

Кандидатстване и прием

Заявленията за прием се подават онлайн след регистрация в сайта на: ИСОДЗ

Децата се класират от “Информационна система за обслужване на детските градини” съобразно събраните точки от посочените критерии.

Необходими документи

Документи за записване на детето:
1. Заявление – получава се от детската градина при записването.

2. Ксерокопие на удостоверението за раждане на детето и оригинал за сверяване на данните.

3. Оригинал на личните карти на двамата родители за сверяване на данните. Ако заявлението се подава от друг човек, е необходимо да се представи нотариално заверено пълномощно.

4. Служебни бележки (за двамата родители) на хартиен носител или като електронно подписан документ с квалифициран електронен подпис от работодателя, удостоверяваща, че работите по трудово или служебно правоотношение. Служебната бележка трябва да съдържа изх. № и ЕИК на работодателя.

5. Копие на трудова, служебна или осигурителна книжка и оригинал за сверяване на данните. Ако копието е направено от местоработата трябва да има подпис и мокър печат от тях.

6. Ако родителят е самоосигуряващо се лице - данъчна декларация, заверена от НАП или копие от платежни документи за внесени осигурителни вноски преди датата на класиране на детето.

7. Ако ползвате предимство, съответните документи за неговото доказване.
Медицински документи
1. Лична здравно-профилактична карта

2. Имунизационен паспорт

3. Медицински изследвания за постъпване в детска градина /справка при личния лекар/

4. Изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити /не по-рано от 15 дни преди постъпване в детската градина/

5. Кръв и урина /не по-рано от 7 дни преди постъпване в детската градина/

6. Медицинска бележка от личния лекар /издадена един ден преди постъпването в детското заведение/, че детето е клинично здраво и не е в контакт с ОЗБ
Възобновяване посещенията в детската градина
При отсъствие на детето от детската градина за повече от 2 месеца, се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии

Медицинска бележка от личния лекар /издадена един ден преди постъпването в детското заведение/, че детето е клинично здраво и не е в контакт с ОЗБ съгласно с наредба № 5 от 2006 г.
X