Документи

Етичен кодекс

Пропусквателен режим

Мерки за повишаване на качеството на образованието

Вътрешни правила за намаляване риска от инфекции

Декларация – преференция такси

Уведомление домашен отпуск за I и II гр.

Уведомление домашен отпуск за III и IV гр.

График за консултиране на родителите

Годишен план за дейността 2022/2023

План БДП

Декларация- отсъствие COVI-19 уваж..причини

Дневен режим 1- 4 гр.

План за действие с финансиране на Стратегията 2020-2024 г.

План за психолого-педедагогическа подкрепа

Правила ЕПЛР

Правила за мрежова и информационна сигурност

Правила към Етичния кодекс

Правила тормоз и насилие

Правилник за вътрешния трудов ред в ДГ№57

Правилник за дейност на детската градина за уч. 2022-2023

Програма гражданско образование

Програма екологично образование

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи

Програма за ранно напускане

Програма здравно образование

Програма интеркултурно образование

Програмна система

Стратегия 2020-2024

Учебен план БДП 2021-2022г.

Модел за работа със семейството и децата в период на адаптация

Процедура за адаптацията на новопостъпилите деца

Правила за оптимизация на дейността при намаляване на общата посещаемост на децата и лятна организация на работа